Du kan teckna ett avbeställningsskydd som skyddar mot höga avbokningskostnader om du blir sjuk eller får förhinder av allvarligare art.

När gäller avbeställningsskyddet?
Avbeställningsskydd är tillämpligt i följande fall:  Akut sjukdom, olycksfall etc som drabbar dig själv eller nära anhörig och i vissa fall medresenär eller vid allvarlig skada på permanentbostaden.

Huvudregeln är att det skall vara orimligt att genomföra resan. Exempel på sådana fall är när en läkare direkt avråder från resa p g a sjukdom som försvårar genomförandet av resan eller t ex brand i hemmet i tidsmässig nära anslutning till avresan o s v.

Precis som med försäkringar är avbeställningsskyddet förknippat med både skyldigheter och rättigheter.

Självrisk och högsta ersättning

Avbeställningsskydd har en självrisk på 10% dock lägst 300 kronor per person. Högsta ersättning är 15 000 kronor per person.

Skyldigheter
Avbeställningsskydd skall tecknas vid bokningstillfället.Resan måste avbokas omedelbart efter det att hinder uppstått och före det att resans skulle ha påbörjats.

Avbeställningsskydd gäller ej om man avvaktar med att avboka resan i förhoppning om t ex ett tillfrisknande antingen hos sig själv eller anhörig. Skadeanmälan och intyg om förhinder måste vara oss tillhanda senast 5 dagar efter avbokningstillfället. Intyg från Försäkringskassan gäller ej. Intyg från försäkringskassan kan dock krävas in som komplement till läkarintyg. Detta för att styrka en sjukskrivning tillsammans med läkarintyg.

Intyg om förhinder måste uppfylla följande kriterier:

– Läkaren måste avråda från resa.
– Personligt besök hos läkare krävs.
– Diagnos (= vilken sjukdom/vad det är som har inträffat) måste anges.
– Datum för första undersökning/behandling.
– Datum för den undersökning som ligger till grund för läkarens avrådan till resa.
– Läkarens tjänstgöringsadress och telefonnummer samt läkarens namnförtydligande genom stämpel.

 

Rättigheter
Om ovanstående skyldigheter är uppfyllda erhåller resenären återbetalning av erlagd likvid minus självrisken och erlagd premie för avbeställningsskyddet. Återbetalning sker ca 1-2 veckor efter det att godkänt intyg är oss tillhanda. I perioder kan handläggningstiden vara längre på grund av många ärenden.

Avbeställningsgrund föreligger även för medföljande person nära släkting, se mer under punkt 1, definitioner nedan. Avbeställningsgrund föreligger ej för vänner som medföljer på resan. Det skall vara orimligt att genomföra resan.

Priser            Högsta ersättning/person

195:-                5 000:-

255:-                10 000:-

355:-                15 000:-

Hotellavbokning (endast hotell på din bokning)

Regler för avbokning/ändring och återbetalning av hotell, varierar för olika hotell, och från säsong till säsong.
Om man inte avbokar innan avresa kan man inte få någon återbetalning. Kontrollera innan bokning regelverket för de hotell som du är intresserad av. Vår regelverk kan skilja sig från hotellens officiella.

Avbokning av flyg och hotell eller hyrbil, minst två beståndsdelar

Normalt så är inte flygdelen av paketresan återbetalningsbar. I enstaka fall kan hela eller delar av hotelldelen vara återbetalningsbar. Detta beror på hur långt i förväg som avbokningen sker, och utifrån säsong. Kontakta oss omgående när skäl för en ev. avbokning uppstår för information om villkoren för specifik resa.

Flygavbokning (endast flyg på din bokning)

Flygbiljetter bokade hos oss är inte återbetalningsbara. Det betyder att du inte kan få några pengar tillbaka om du väljer att boka av din flygresa.

Administrativ avgift

I de fall en återbetalning kan göras efter en avbokning/ändring tar vi ut en administrativ avgift utöver den kostnad som flygbolaget och/eller hotell debiterar. Avgiften är alltid minst 400 kronor per person. Resan måste alltid vara avbokad före avresa för att eventuell återbetalning ska kunna medges.

Villkor för avbeställningsskyddet

1.    Definitioner
Med medresenär avses en person i en grupp bestående av högst fyra personer som gemensamt med resenären bokat researrangemanget (på samma faktura)
Med nära anhörig avses resenärens maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar och person med vilken resenären sammanbor under äktenskapsliknande former
Med researrangemang avses den av oss sålda reseprodukt och/eller reseproduktarrangemang som publikt bjuds ut av oss och har ett dagspris. Det går ej att avboka enstaka delar/komponenter i resan utan hel resan är det som avbokas.
Med resekostnader avses de erlagda likvider för researrangemanget, dock ej premien för avbeställningsskyddet eller försäkringar. Bokade tilläggstjänster såsom golfpaket, teaterbiljetter, liftkort m m innefattas inte heller.

2.    Giltighetsperiod för avbeställningsskyddet
Avbeställningsskyddet gäller fr o m att likvid erlagts för detsamma fram t o m att researrangemanget skulle ha påbörjats. I samma stund som researrangemanget påbörjas upphör avbeställningsskyddet att gälla.

3.    Vem omfattas av avbeställningsskyddet
Avbeställningsskyddet gäller endast för den resenär som tecknat och betalt för detsamma.

4.    Avbeställningsskyddet omfattning
Avbeställningsskyddet kan tecknas av person vid köp av researrangemang från Norden, som bokas genom oss eller där TripX är teknisk arrangör. Högsta ersättning är 15 000 kronor per person.
Avbeställningsskyddet gäller om den försäkrade tvingas avbeställa researrangemanget innan det påbörjats av följande orsaker:
–    Resenären eller medresenär eller nära anhörig till resenären drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
–    En oförutsedd händelse av väsentlig skada inträffar i resenärens permanent boende i Norden.

5.    Ersättning
Avbeställningsskyddet ersätter resekostnader för researrangemang som omfattas av regelverket för avbeställningsskyddet, dock ej resekostnader som återbetalas enligt gängse avbokningsregler.

6.    Självrisk
Avbeställningsskyddets självrisk är 10% av de ersättningsbara avbokningskostnaderna, dock lägst 300 kronor per person.

7.    Avbeställning av researrangemang
Resan måste avbokas omedelbart efter det att hinder uppstått och före det att researrangemanget skulle ha påbörjats.
Avbeställningsskyddet gäller ej om man avvaktar med att avboka resan i förhoppning om t ex ett tillfrisknande antingen hos sig själv eller anhörig. Skadeanmälan och intyg om förhinder måste vara oss tillhanda senast 5 dagar efter avbokningstillfället. Läkarintyg skall vara utfärdat senast den dag researrangemanget skulle ha påbörjats. Intyg från försäkringskassan gäller ej. Intyg från försäkringskassan kan dock krävas in som komplement till läkarintyg. Detta för att styrka en sjukskrivning tillsammans med läkarintyg. I samband med avbeställning erhålles en skadeanmälningsblankett från oss.

8.    Avbeställningsskyddet giltighet
Avbeställningsskyddet gäller inte
–    Kostnader där ersättning kan erhållas från annat gällande avbeställningsskydd eller från annan försäkring.
–    Kostnader som uppstått p g a resenären medvetet dröjt med att avbeställa researrangemanget.
–    Sjukdom, olycksfall eller skada som vid tecknande av Avbeställningsskyddet varit känt (diagnostiserat).
–    Avbeställningsgrund som orsakas av graviditet, barnafödsel, alkohol, andra berusningsmedel, sömnmedel, narkotika preparat.

9.    Skadeanmälan
När skäl för avbeställning uppstår skall resenären utan dröjsmål avbeställa researrangemanget och snarast fylla i skadeanmälningsblankett som tillhandahålls av oss i samband med avbeställningen.
–    Samtliga resehandlingar i original.
–    Läkarintyg skall utfärdas i original där läkaren: avråder från resa, ger en diagnos, anger datum för första undersökning/behandling samt datum för den undersökning som ligger till grund för läkarens avrådan till resa, läkarens tjänstgöringsadress och telefonnummer samt läkarens namnförtydligande genom stämpel. Läkarintyget ska utfärdas av legitimerad och ojävig läkare senast den dag som researrangemanget skulle ha påbörjats. Vid dödsfall skal det skickas in en kopia på dödsattest eller handlingar som kan styrka dödsfallet, t.ex från präst eller kurator.  Du fyller i skadeanmälan  HÄR.
–    Kvitton på researrangemanget.
–    Polisintyg och andra handlingar som kan ha betydelse för skada i bostaden.

Om resenären underlåter att framställa sina krav inom fem dagar efter avbokningstillfället lämnas ingen ersättning.

10.    Utbetalning
Rätt till ersättning inträder när resenären fullgjort vad som åligger denne och efter det att ett ersättningsbeslut fattats. Utbetalning till resenären skall därefter ske inom fjorton dagar.

11.    Tillämplig lag
Svensk lag gäller för avbeställningsskyddet.

12.    Omprövning av beslut
Den som inte är nöjd med ersättningen kan vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Resenären kan även vända sig till domstol, i första hand tingsrätten.

Om du har ytterligare frågor kan du skicka en mail till oss på [email protected] eller kontakta oss via kontaktformuläret via kontakta oss här på hemsidan. Du fyller i  skadeanmälan här.